CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Điều 3.Nhiệm vụ và quyền hạn.

Phòng Tổ chức - Hành chính có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Công tác tổ chức bộ máy

 • Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường.
 • Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong một số mặt công tác của các Hội đồng: Hội đồng Tuyển dụng viên chức và người lao động, Hội đồng Lương, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật,…
 • Tham mưu và đề xuất với Hiệu trưởng về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Trường; phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc Trường.

2. Công tác nhân sự.

 • Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các công việc sau:
 • Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trường (hồ sơ lý lịch, công việc, nghĩa vụ, quyền lợi, chế độ chính sách,...). Xác nhận lý lịch cán bộ, viên chức.
 • Xây dựng quy hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển Trường; thực hiện  quy trình đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động viên chức.
 • Hỗ trợ công tác tuyển dụng viên chức và người lao động theo phân cấp của Đài TNVN: lên kế hoạch tuyển dụng trên cơ sở đề xuất từ các đơn vị, trình xin phép Đài TNVN tuyển dụng; làm các thủ tục ký hợp đồng làm việc, thử việc, tập sự,… Phối hợp với các đơn vị làm thủ tục xét hết tập sự cho viên chức tập sự.
 • Làm các thủ tục thuyên chuyển công tác, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu theo phân cấp của Đài TNVN.
 • Phối hợp các đơn vị xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.
 • Làm thủ tục cho cán bộ, viên chức đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài và tiếp nhận cán bộ, viên chức sau khi về nước.
 • Phối hợp các đơn vị đánh giá lao động và kết quả lao động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 • Nghiên cứu và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định công tác nhân sự.

3. Công tác chế độ chính sách.

 • Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các công việc sau:
 • Thực hiện chế độ chính sách theo quy định đối với người lao động (chế độ lương, phụ cấp lương, chế độ bảo hiểm,…). Theo dõi chế độ nghỉ phép năm, nghỉ phép không hưởng lương và nghỉ khác của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 • Tổ chức thực hiện quy trình xét nâng lương, thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp và làm thủ tục cử công chức, viên chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
 • Theo dõi và tính định mức giảng dạy của giảng viên và tính phụ trội cho giảng viên.
 • Tính lương và các khoản phụ cấp khác cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng các nội quy, quy định, quy chế trong Trường.

4. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

 • Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các công việc sau:
 • Thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm, bao gồm hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua cấp Trường và làm hồ sơ thủ tục đề nghị danh hiệu thi đua các cấp (chiến sỹ thi đua, Anh hùng, nhà giáo Ưu tú, nhà giáo Nhân dân,...).
 • Làm hồ sơ thủ tục đề nghị cấp bằng khen, huân huy chương các cấp.
 • Tư vấn và thường trực Hội đồng kỷ luật xử lý viên chức và người lao động vi phạm nội quy, quy chế, quy định của Trường và Pháp luật của Nhà nước.

5. Công tác pháp chế và Thanh tra giáo dục.

 • - Thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp chế cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành. Theo dõi phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.
 • Giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, chủ trương và chính sách của Trường.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung các văn bản quy trình, quy phạm của Trường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
 • Kiểm tra quá trình đào tạo, tình hình giảng dạy của giảng viên và học tập của học sinh sinh viên; thanh tra công tác tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần, thi học kì, thi tốt nghiệp.

6. Công tác Văn thư - Lưu trữ.

 • Tiếp nhận, phân loại, vào sổ văn bản đến, sao chụp, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân trong Trường.
 • Tiếp nhận, giao dịch thư điện tử, fax và điện thoại liên hệ công tác.
 • Quản lý các con dấu của Trường; đóng dấu vào văn bản, giấy tờ theo đúng quy định về thể thức và thủ tục hành chính.
 • Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định hiện hành; tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu trữ tài liệu, hồ sơ.
 • Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho công chức, viên chức và người lao động  được cử đi công tác ngoài Trường. Xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú tại Trường.

7. Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục và NCKH.

 • Tham mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức, quản lý công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác Nghiên cứu khoa học của Trường đúng theo thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ LĐTBXH về Điều lệ trường Cao đẳng và thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ LĐTBXH quy định hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và tự kiểm định chất lượng giáo dục của Trường theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động Nghiên cứu khoa học của Trường. Tổ chức chỉ đạo và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

 8. Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo.

 • Đầu mối tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất công tác của Trường với Đài Tiếng nói Việt Nam và các Bộ, Ngành liên quan về các lĩnh vực: tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, hành chính tổng hợp, thi đua khen thưởng,…
 • Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Trường.
 • Lập lịch công tác hàng tuần đăng tải trên Website của Trường.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.